עסקת מתנה, כפי שקובע סעיף 1 לחוק המתנה, תשכ"ה – 1968 (להלן: "חוק המתנה"), היא עסקה בה צד אחד (שייקרא להלן: "נותן המתנה"), מעביר לצד השני (שייקרא להלן: "מקבל המתנה") זכויות במקרקעין (במלואן או חלקן), לדוגמא: דירת מגורים, ללא כל תמורה (לא בכסף, לא בטובת הנאה, לא בתמורה עתידית ואף לא בתמורה פעוטה), ולמעשה בחינם. זוהי עסקה נפוצה יחסית, בקרב בני משפחה.

העברת דירה במתנה בין קרובים

עסקת העברת דירה ללא תמורה (העברת דירה במתנה) בקרב בני משפחה, היא פעולה משפטית שכיחה יחסית בישראל.
דוגמאות של עסקאות מתנה נפוצות המתבצעות בין קרובים:
* העברת דירה ללא תמורה לילד.

* העברת דירה ללא תמורה מילד להורה.

* העברה ללא תמורה בין בני זוג נשואים.

* העברת זכויות בין בני זוג ידועים בציבור.

* העברה ללא תמורה בין אחים.

* העברה ללא תמורה מסב לנכד או לנין.

* העברת דירה במתנה לקטין.

הסיבות העיקריות להעברת דירה ללא תמורה, העברת דירה במתנה:

1. רצונו של נותן המתנה לתת מתנה – ממש כפי שזה נשמע, רצון של נותן המתנה להעניק מתנה למקבל המתנה (לדוגמא: הורה וילד, אח ואחות, או מעביר וצד ג').

2. מניעת סכסוכי ירושה עתידיים – באמצעות העברת דירה במתנה ניתן להשיג וודאות גדולה יותר מאשר באמצעות העברת דירה באמצעות צוואה, לאחר הפטירה. הסיבות לכך הן שעל צוואה ניתן להגיש התנגדות וכן צוואה (רגילה) ניתנת לשינוי. ולכן, ישנם מקרים בהם נמליץ לבצע העברה ללא תמורה עוד בחיי נותן המתנה.

3.שיקולי מס (חיסכון במס שבח/מס רכישה) – חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") מאפשר הטבות מס מסוימות לעסקאות מתנה מסוימות. כך למשל, העברת דירה במתנה מהורה לילד מאפשרת להעביר את הדירה בפטור ממס שבח (מדובר למעשה באירוע דחיית מס – ולא בפטור מוחלט כפי שנוטים לחשוב, שכן כאשר מקבל המתנה ירצה למכור את הנכס, הוא ייכנס לנעליו של המעביר לצורך שווי הרכישה ויום הרכישה של הנכס המועבר במתנה). כמו כן, העברת דירה במתנה במקרים שמונה חוק מיסוי מקרקעין, אינה "שורפת" את הפטור ממס שבח של נותן המתנה בגין דירת מגורים יחידה. לדוגמא: הורים שיש בידיהם שתי דירות מגורים, ומעוניינים למכור דירה בפטור ממס שבח, יכולים להעביר דירה אחת במתנה לילדיהם (שהם מעל גיל 18 ואינם נחשבים חלק מהתא המשפחתי), לקבל עבור ההעברה פטור ממס שבח ולאחר מכן, למכור את דירתם השנייה (אם הם עומדים בהוראת הפטור לדירה יחידה לפי הוראותיו החדשות של סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין) בפטור ממס שבח, לפי דירת מגורים יחידה. שיקול מס נוסף יכול להיות: רצון של ההורים ליהנות מהפטור הליניארי המוטב שמציע חוק מיסוי מקרקעין, למקרה שבעתיד יוחלט לבטלו. הפטור הליניארי מאפשר לאפס את המס עד ליום 1.1.14, ויש לכך משמעות גדולה כאשר מדובר בדירות מגורים שנרכשו לפני שנים רבות. במצב כזה, אומנם ישולם מס שבח בעת המכירה, אולם במקרה ובעתיד יבוטל הפטור הליניארי המוטב, המס שישולם עכשיו עשוי להיות מופחת משמעותית מהמס שישולם בעתיד על ידי הנהנה, אשר ייכנס לנעליו של המעביר לעניין שווי הרכישה ויום הרכישה.

4. הגנה על דירת מגורים כאשר מדובר במערכות יחסים "פרק ב" – במקרים רבים, הורים מעוניינים להגן על דירתם מפני בן הזוג שנישאו לו בפרק "ב" בחייהם. ישנן דרכים רבות לעשות זאת, כאשר העברת הנכס במתנה לילד היא אחת הדרכים. חרף האמור לעיל, גם כאשר הועברה דירה במתנה, סעיף 7 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 קובע כי בן הזוג הנותר בחיים רשאי להגיש לבית המשפט תביעה לפיה ייקבע שנכס שבן הזוג הנפטר נתן במתנה לצד ג' (למשל: בנו מנישואיו הקודמים), לפני פטירתו, ייחשב כאילו הוא עדין שלו, וזאת לצורך איזון משאבים בין בני זוג. לכן, חשוב מאוד לגבות עסקה שכזו בהסכם ממון (מאושר כדין על ידי בית המשפט), בכדי לספק הגנה מקסימאלית לעסקה מסוג כזה.

האם ניתן לבטל מתנה:

ביטול עסקת מתנה אינה עניין של מה בכך ומדובר בעניין מורכב, ויש לבחון את העובדות של כל מקרה ומקרה בעין דקדקנית.
סעיף 5 לחוק המתנה קובע כי כל עוד מדובר בהתחייבות לתת מתנה, נותן המתנה רשאי לחזור בו, כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות של נותן המתנה לתת לו מתנה. 

ואולם, בית המשפט קבע בפס"ד בראשי (ע"א 3601/96) שהמבחן להתקיימותה של גמירות דעת למתן מתנה הוא מבחן חיצוני אובייקטיבי שנועד להעניק הגנה להסתמכות המתקשר ולקיים את עיקרון הוודאות העסקית. יש להביא בחשבון את התנהגות הצדדים ודבריהם. בעסקת מתנה יש ההגנה על אינטרס ההסתמכות של מקבל המתנה הינה פחותה, וניתן משקל רב יותר לרצון נותן המתנה.
כמו כן, נותן המתנה יכול לחזור בו ממתן המתנה בשני מצבים נוספים:
1. אם הייתה התנהגות מחפירה מצד מקבל המתנה כלפי נותן המתנה או מי מבני משפחתו – החוק לא מגדים מהי "התנהגות מחפירה" ולכן שיקול הדעת בעניין נמצא בידי בית המשפט אשר ידון בתיק
2. אם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה – החוק אינו מגדיר מהי "הרעה ניכרת" ולכן גם כאן, שיקול הדעת יהיה בידי בית המשפט שידון בתיק.

האם העברת דירה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין:

סעיף 6 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי "עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה". לכן, התשובה לשאלה האם העברת דירה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין – היא בפירוש כן! נוכח האמור, הרי שחלה על העסקה חובת דיווח לרשויות המיסים.

מיסוי בעסקאות מתנה:

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין קובע לעניין מס שבח: "(א) מכירת זכות במקרקעין והקניין זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – שאינו איגוד בשליטתו – יהיו פטורים ממס.".
הגדרת קרוב לעניין סעיף 62 לחוק הינו: בן זוג; הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה; אח או אחות לגבי זכות שקבלו מהורה או הורי הורה בלא תמורה או בירושה.
האם אחים יכולים לתת מתנה אחד לשני בפטור ממס? אח או אחות יכולים לתת מתנה רק לגבי זכות קיבלו מהורה או מהורי הורה ללא תמורה – כלומר במתנה, או בירושה.
תקנה 20 לתקנות מס רכישה קובע כי: "במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.". כלומר, בכל עסקה של העברה ללא תמורה, נחשב כמה מס רכישה יחול על מקבל המתנה ושליש ממנו יהיה מס הרכישה שישולם בעסקה. 

ואולם, כאשר מדובר בבני זוג, קובעת תקנה 21 לתקנות מס רכישה: "על אף האמור בתקנה 20 זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן-זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה." כלומר – על דירת מגורים של בני זוג, אשר הם מתגוררים בה יחדיו, והדירה מועברת ללא תמורה לאחד מבני הזוג על ידי בן הזוג השני יהיה פטור ממס רכישה.
ההגדרה של קרוב לעניין מס רכישה: "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות;". 

כלומר, לעניין מס רכישה, אח אשר מקבל מתנה מאחיו, ייהנה מהטבה במס רכישה ומס הרכישה יהיה שליש ממס הרכישה הרגיל.
כמו כן, בעת האחרונה, ונוכח העובדה כי עסקאות מתנה שימשו דרך לחמוק מתשלום מס, הפעילה רשות המיסים מנגנוני אכיפה רחבים, אשר בוחנים את המהות האמתית של העסקה ומטרתה.

תקופת צינון – דירה שהתקבלה במתנה:

סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי כאשר מקבל המתנה ירצה למכור את הדירה בפטור לפי דירה יחידה, יהיה עליו להמתין תקופת צינון.
אם הדירה שימשה למגוריו של מקבל המתנה – יהיה עליו להמתין 3 שנים מיום שהחל להתגורר בה דרך קבע, לפני שיוכל ליהנות מפטור לדירת מגורים יחידה עם מכירתה. אם הדירה לא שימשה למגוריו של מקבל המתנה – יהיה עליו להמתין 4 שנים מיום שנעשה הבעלים של הדירה, לפני שיוכל ליהנות מפטור לדירת מגורים יחידה עם מכירתה.
אם המוכר היה קטין (כלומר בן פחות מ18 שנים) כאשר קיבל את הדירה במתנה, מניין השנים של תקופת הצינון יתחיל מיום הגיעו לגיל 18.