זכויות מבוגרים בפרויקט התחדשות עירונית

גילאי 70 ומעלה (במועד חתימת העסקה) 

אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 70 ומעלה והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה" - דירת מגורים בבניין מחודש (בניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן. 

בנוסף לדירת תמורה, היזם חייב להציע לבעל הדירה הקשיש לפחות אחת מ-3 החלופות הבאות (היזם רשאי לבחור איזו מבין החלופות להציע):

חלופה 1: מתן אפשרות לבחור מבין אלה: 

  • מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירתו, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי מהוון של דירת תמורה.
  • רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת תמורה, שתימסר לקשיש עד למועד הפינוי של דירתו, ומיקומה יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו (אם הוא ביקש זאת).
  • קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי הקשיש (בכל הסכום או ברובו), לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.

 חלופה 2: שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.  

חלופה 3: דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה. 

גילאי 75 ומעלה במועד חתימת העסקה: 

בעל דירה שהיה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות במועד חתימת העסקה  

אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 75 ומעלה או חולה הנוטה למות והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה" - דירת מגורים בבניין מחודש (בניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן. בנוסף לדירת התמורה היזם חייב להציע לבעל הדירה הקשיש לבחור מבין אלה:

1. מעבר לבית אבות עד למועד הפינוי של דירתו, כולל תוספת תשלומי איזון עד לשווי הדומה לשווי מהוון של דירת תמורה. 

2.רכישת דירה חלופית ששוויה דומה לשווי מהוון של דירת תמורה, שתימסר לקשיש עד למועד הפינוי של דירתו, ומיקומה יהיה ככל הניתן בסמוך לדירתו (אם הוא ביקש זאת). 

3.קבלת סכום כסף בשווי מהוון של דירת תמורה, לצורך רכישת דירה חלופית על ידי הקשיש (בכל הסכום או ברובו), לא יאוחר ממועד הפינוי של דירתו.

 כמו כן, בנוסף לאפשרות הבחירה שהיזם חייב להציע, היזם רשאי (אך אינו חייב) להציע לבעל הדירה גם את החלופות הבאות: 

א.שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה. 

ב.דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.