ביום 28.7.2020 אשרה ועדת הכספים את הפחתת מס הרכישה ל"משקיעים" – כלומר לבעלי דירה אחת ומעלה למדרגות מס שיחלו ב-5 אחוזים במקום ב- 8 אחוזים, וזאת בין היתר, לצורך החזרת המשקיעים לשוק הנדל"ן, באמצעות ביטול הוראת השעה שהחלה בשנת 2015 ותיקון הוראות החוק.

דירה ראשונה
עד 1,747,856 ש"ח - אין מס

מ - 1,747,865 ש"ח עד 2,073,190 ש"ח - 3.5%

מ- 2,73,190 ש"ח עד 5,348,565 ש"ח - 5%

דירה שנייה
עד 1,295,770 ש"ח - 5%

מ - 1,295,770 ש"ח עד 3,884,295 ש"ח - 6%

מ - 3,884,295 ש"ח עד 5,348,565 - 7%

מדרגות מס רכישה – לעולה

על חלק השווי שעד 1,842,155 ₪: 0.5%

על חלק השווי העולה על 1,842,155 ₪: 5%

רכישת דירה ראשונה על ידי נכה

(1)   אם שווי הדירה הנרכשת הוא עד 2,500,000 ₪, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –
(א) על חלק השווי שעד לסך של 1,747,865 ₪ – לא ישולם מס.
(ב) על חלק השווי העולה על סך של 1,747,865 ₪ ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%.
(2)   אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% (מהשקל הראשון – גם אם מדובר ברכישת דירה יחידה).

רכישת דירה נוספת על ידי נכה

ברכישת דירה מגורים נוספת שאינה מהווה דירה יחידה של הרוכש, וזאת לצורך מגוריו (לא כדירה להשקעה) ישולם מס רכישה בשיעור של 0.5% מהשקל הראשון – וללא הגבלה בנושא מחיר הנכס.


לחישוב גובה המס ברכישת נכס, ניתן להיעזר בסימולטור מס רכישה באתר רשות המסים.